Läkebok

Utdrag ur en nyttig läkebok som räddats ur ett – på Åkarps ägor beläget – tomt utröjt och rivningsfärdigt hus.

Boken är tryckt i Stockholm 1737.

AF J.K. om
LÄKEDOMAR FÖR THAMA BOSKAP OCH HORNKREATUR.

FÖRETAL

INGEN som har sunt förnuft, kan neka, att en klok och försiktig samt omhugsam hushållning är ju nödig och nyttig för thet gemensamma bästa. Ty såsom man bildligen håller hela riket för en lekamen; så måste man och anse hvart hushåll såsom en nyttig lem i samma lekamen: Men huru skall thå hela lekamen må wäl, om ledamöterna ej äro hvar i sitt richtiga skick? Hushållningen är af tvänne slag: Stads- och Landthushållning. Bägge komma fuller därutinnan öfverens, att gemenligen till them fordras Mat-Fader och Mat-Moder, Tienare och Tienarinnor. Men Landt-Hushållningen har, som förfarenheten visar, nästan detta sig förbe-hållet, at hon brukar många och åtskilliga slags oskäliga kreatur såsom medel och hielpreda. Och såsom icke mindre försichtighet fordras till att vid macht hålla sådana kreatur sedan de anskaffade äro, än till att anskaffa them, har jag först för mig att sedan för androm welat uppsättia och utgifva detta lilla husapoteque. Synes tig Bäste Läsare at thet är för widlöftigt, så svarar jag att thet är inen Cateches som tu skall lära utantill.Här är register som tu kan söka uti hvad behöves nu och nu: Tyckes thig thet är för litet, så lägg, käre jag ber! sielf till hvad som fattas; så kan jag lära något af dig; kanske tu något af mig. West tu altsammans förut, war tu så god at tu lemnar thenna boken them enfaldigom, hvilken hon egenteligen skrifven är till tienst och nytto.
Frågar tu efter mitt namn så får tu intet annat till svars än thetta; at såsom jag mycket wäl kan curera min boskap utan att weta thitt, så kan tu ock, om Gud will, med thessa och andra goda läkedomar curera tin, utan att weta mitt namn.
Lef wäl, må wäl! Skiöt tin Boskap wäl! Tacka, men lasta icke them som wilja tig wäl. Far wäl!

OM OXAR OCH KOR

När man släpper ut boskapen om våhren, är rådeligt man en dag förut gifver them en walnötstor Fäteriac om morgonen på en skifva bröd, och samma dagen som de utdrifva en smörgås med stött fenkol och dill. Thetta bevarar them för allehanda smitto och förgift och förvahrar korna at the icke så lätt kasta.
Men Hushållaren skal och åtskillige gångor om aftnorna gifva them slicka af saltfisk, salt, hwitlök och hvad sådant han kan hafva; thet öpnar mjölkekorna mjölkådrarna träffeliga. Serdeles wil jag råda honom uti en klut binda hwitlök, salt, Dyfvelsträck och Bäwegäll om halsen på Creaturen, sådant conserverar them märkeligen för Skått och allehanda andra anstöter.

Ett pulver för Kor och annan Boskap att bruka några gånger om åhret både Winter och Sommar.
Tag två skålpund lagerbär, ½ lb tormentil, ½ tt ålandsrot, ½ tb mästerrot, ½ lb skiskummel, 2 lb Fänekål, 6 händer fulla Salvia, 7 händer fulla Cardebenedikte,
3 göpnar hwitlök, stöt thetta allt till pulver och lägg därtill så mycket salt som thet andra är, blanda wäl tillhopa med något honung, doch så att det blir lagom sött pulver, gif Boskapen här af en skied full på bröd 3 dagar; dich skall man så laga at
thet Creaturet som detta bekommer, tages then natten in i fähuset, at the andra intet känna lukten; ty om the känna och intet få theraf, wahntriwas the.

Till att twätta och skura mjölke-käril
Tag Libbesticka, Dill, Nässla och Bröd-kummin- Ris, koka thet med watn och tvätta ther med tina Mjölke-käril, skölg them sedan med rent watn, theruti löper sedan mjölken öfwermåttan wähl. För all ting skal men hålla Mjölke-kärilen renliga, ty är någon stank, orenlighet eller syra i träet qwar så förtherwar och minskar then tig mjölk och gräddan.

Emot ormsting
Tag en stor Padda fast, häng henne i luften at Ettret och Giftet thr igenåm utgå och hon warder torr. (haf alltid sådana i förråd). Lägg denna tårra paddan uti watn en natt förut at hon swäller, sedan lägg henne på skada, så drar hon alt giftet till sig.

Ett annat
Sönderstöt Libbsticka och blanda henne uti gammalt vin, och thermed spruta nötet uti näsborrarna samt lägg friskt swinteträck på såret.

För fallsiukan
När thenne sjukdomen kommer på boskapen, kasta de sig neder på jorden, sparka och slå med benen. Thå måste the strax på följande sätt hjälpas, eljes förkwäfvas the. Skär eller om ingen knif finns till hands biit ett litet stycke af theras tunga, så att blodet wäl framkommer. Tag them sedan wid benen och hwälf them från then ena sidan till then andra, så att the wäl komma att röras af och ann på ryggen. När thet är skedt tag en bred läderrem och slå them några resor thermed öfwe lifvet, så blifver thet strax bättre med them.

När boskapen intet will äta eller är modstulen
Fatta theras Rumpa emellan händerna, är then så wek och liksom wissen, at man aldeles kan wrida kring thensamma; så tag en knif och skiär thermed twärt öfver Rumpan eller Svantsen så diupt som halfva knifbladet är.The hafva ther af ingen känsla, ty svantsen är lika som wore han död, lägg uti thet skurna hålet 9 stycken bjuggkorn; bint ikring med en röd klädeslapp eller med rödt silke och låt kornen blifwa theruti 9 dygn, sedan skiär det opp igen. Om boskapen hafwer thenna siukdomen länge få the ont i benen, mista hullet och buken faller alldeles in på sidorna.

Item;Blanda smått salt uti Roghalm, gnugga thermed Rumpan, til thes hon blifwer warm: giör så några resor om dagen i några dagar så kommer then förawundna bloden tillbaka igen och thet far bättre.

Att förhindra thet flugor eller bröms intet sättia sig på boskapen
Tag speck af en siäl som fångas i siön och smörg boskapen thermed öfver hela kroppen så sätter sig ingen fluga eller bröms på them.

Item; Saft af Curbitsblad, kreaturet öfverstruket vid Wallborgsmässodagen eller thå the skola gå wall.

Än ett annat
Bestryk them alla öfver med malört eller pompone-blad; Agurke-blad hafver samma kraft eller blanda stötta lagerbär uti olja och smörg therpå.Bestryker någon sin boskap med jungfru-tvål så är then i frid för brömser och myggor.

För masken
Smält grankåda, sila henne, blanda theruti svin-ister smörg thermed creaturen.

Item; Strö stött prust-roth i maskholen och smörg sedan ofvannämnde salwa.

Item: Slå kalkwatn i maskholen och twätta wäl thermed, så dör masken.

Item, Stek stötta lagerblad i en panna med linolja, smörg creaturen thermed, är godt emot alt sådant.

För maskar som wäxa uti öpna skador
Siud Wallerians-gräs och rot tilhopa uti Win, stryk thet på en klut och lägg på. Stöt rättika sönder och lägg på såret. Åkermönia med Osterjucia eller Swalerot tillhopa siuden och thermed twätta skadan, hielper.

När fä förgiord är
Mizaldus gifwer i sin fierde Centuria Aphorif 66 tillkienna hwad man giöra skall, at hwarken Menniskor eller Fä i ett Hus kunna förtrollade warda, ther han så säger; Diofcorides och Plinius skrifwa; thesse 3 slags Örter, Alyffius, St, Johannis-gräs och Moly i husen upphängde, skola kunna bevara Människorna samt Fäet för all Trullpack med theras trulldom, icke annorlunda än uppslagne Ulfwe-Hufvud på Dörarna giöra.Somliga taga Märckie, hvit Hjorte-Roth, St. Johannisgräs baka desse stycker i ett b-bröd och gifva korna om Morgonen ett litet stycke att äta, så skola Trollkonorne ingen macht kunna hafva öfver them.

Item; Judisk Limm (Bitanem) thet finner man utan tvifvel i Apotheket, Brännesten ett litet stycke och Lagerbär och slå thet med watn uti Näsebororna.

Item: Man kan thesutan bestänkia thet Nötet med hett watn och sedan rökia thet strax med ett Töre-blås och hafwa Coriander-gräs eller frö och något Brännesten i then röken och bäran rundt om Nötet.Thenna Röken är god till allahanda fyrefött Boskap och fördrifver siukdomar.

Emot trullskott
Warder något Nöth eller Fä Trull-skutit så rister och skälfver thet svårligen. När så sker är thet mig sagt at man skall bära lefvandes Eld omkring thet Näthet och sammaledes under buken och med detsamma sweda något bort af håret, hvilket således proberat är och godt wisserligen an.

Emot halsskada
Skär örat af nöthet på then sidan thär skadan sitter, är han mitt på halsen låt båd öronen rimna. Tag märgen af oxe-ben och bocka-talg, thet ena så mycket som thet andra, blanda thet tillhopa med bomolja och tiära och thet plåstervis på skadan lägges.

För fäsjukan
Bårras i hornet två finger ifrån hufvudet ett i sänder in till steglen och qwickan, blod synes gå ut; Lägg peppar och smör uti holet och ränsat eller rör om en gång hwar tima.

Om korna wända med en hast igen att miölka
Hwilket gemene man sammaledes inbillar sig förorsakas af Trollkonster. Tag jord, radic:meu coh gyllene jungfruhår, baka thet tillsammans, sedan thet först blifvit smått skuret uti ett bröd och låt kon äta upp thetsamma.

Ett annat
Tag af warge ko ett halft stop mjölk, gör thin tarf däruti och låt thet wäl ömrört så länge stå til thes thet blifwe rätt illaluktande, så lära inge konster mera kunna förtaga thin komjölk.

Än ett annat
Gör en lia eller skiära eld-röd, släck densamma uti mjölken några gånger, blanda sand och swafvel theuti och slå thet sedan uti ett priwet eller hemligt hus, så blifver mjölken nog saltad för Trollkonan.