Torpet Åryd

Åryd kallat ”Ryttaretorpet”, blev vid Karl XI:s införande av indelningsverket under 1680-talets senare del Åkarps första soldattorp.
Åkarps rusthåll bestående av bönderna som ägde nr.1, blev ålagda att hålla en ryttare, med utrustning, bostad s.k. ryttaretorp med rätt till viss mark till torpet för odling och bete åt en ko, samt slåtter mestadels kärrslåtter.

Torpet var beläget helt nära byn, ca: 50 meter från vägen till Stämmekärran, ca:100meter från Lillån. Ännu idag syns tydligt en kulle efter murstocken, marken runtom har hittills använts som bete och liknar en vacker äng. På kartan (Historiska namn) finns det ett R på den platsen. Lönneberga Hembygdsgille har satt upp en skylt med namnet ”Ryttaretorpet”, vilket visar platsen.

Exakt hur länge torpet var bostad åt ryttare kan inte med säkerhet bestämmas, men till slutet av 1700-talet, då ett syneprotokoll från 1792 tyder på väldigt många brister i underhållet, som troligen aldrig blev åtgärdat, utan rusthållarna tog i anspråk Skävehorva som tydligen var en mera lämplig bostad för en ryttarefamilj. Vem den förste ryttare för Åkarps rusthåll var är okänt.

Den siste som bodde i Åryd hette Gilius Blomberg, född 1732 i Vimmerby församling, kom till Lönneberga 1759. Har aldrig hört berättas när stugan revs. 1729 hette Husaren Anders Blomberg.

Nedan följer en torpsyn av nämnda torp.

Svaret på mattematikgåtan är att vissa räknesätt går före andra.
VILKA?? Gilius Blomberg
övl komp 2. korpralskapet
Antagen 1759
Avsked 26/5 1794
”Karlen får afskjed med underhåll för lång och berömlig tjenst”.

Torpsyn 19/11 1792

59 Åkarp torpet Åryd
1. Stuga till väggar någorlunda behållen dock måste en ny syll på norra sidan undersättas som anses kosta 1
Till det bör…….. uti stugan samt fyra nya tiljor intagas med arbetslön anses kosta -16
Till det uti förstugan bättras äfven med fyra nya tiljor för -12
Taket på stugan omtäckes med 10.. ny näfver och den gamla till hielp som arbetslön anses kosta 2
Spies felar ifrån tvenne förut förrättade syner som nu äfven påföres och anses kosta -24
Skorsten rappas för -8
Sju rutor insättes uti fönstren för -7
Uti köket insättes nytt fönster med fodringar anses kosta -12
En ny dörr i förstugan anskaffas på gångjärn med haspe för -16
2. En bod till väggar behållen men taket bör droppfredas för -12
Östra gaflen förses med tvenne bräder för -12
3. Loge Till väggar behållen men halfa taket omtäckes på östra ändan för 1
En nu dörr för logen gjöres med lås samt gångjärn tvenne dörrar upptages i värde till -16
4. Fähus till väggar någorlunda behållet enär en ny syll på östra långväggen samt stenfot undersättes som anses kosta 1
Taket omtäckes med ett 8…. ny näfver och den gamla till hielp som arbetslön anses kosta 1,32
Nytt tilde uti fähuset samt nya båsbalkar anskaffas för -16
Gjerdesgårdar oduglige 150 hot som nästa vår bör förbättras 1,24
Summa riksdaler 11,12
Till ofvan skrifne Ryttaretorp som äfven 1 5/6 Tunnland åker och tre… valläng.
I öfrigt anmärkes att de vid tvenne förut förrättade syner påförda reparationer icke blifvit av Rusthållet verkställde utom boden